Stajnia Treningowa SZINUK 
tel: 602-372-880, 696-660-397, e-mail: st.szinuk@gmail.com
Materiał filmowy i fotograficzny zamieszczony na stronie nie może być wykorzystywany i przetwarzany przez osoby trzecie.
© SZINUK 2016

STATUT KLUBU TURYSTYKI KONNEJ "MALOWANY’’

 

 

I. Zasady ogólne:

   1. Klub Turystyki Konnej ,,Malowany” nazywany dalej Klubem jest organem      Oddziału Nowy Dwór Mazowiecki

 1. Siedzibą Klubu jest Stajnia Szinuk, Strzembowo 103, 09-152 Naruszewo
 2. Klub używa własnej pieczęci o treści: Klub Turystyki Konnej ,,Malowany’’ Strzembowo 103, 09-152 Naruszewo
 3. Warunkiem wstąpienia do Klubu jest członkowstwo w PTTK

II. Cele  i zadania Klubu

 1. Klub skupia miłośników koni, jeździectwa i turystyki konnej
 2. Działalność Klubu prowadzona jest na zasadzie pracy społecznej
 3. Zadaniem Klubu jest realizacja zadań PTTK a w szczególności:
 1. propagowanie turystyki konnej
 2. podnoszenie kwalifikacji jeźdźców w celu zapewnienia jak najlepszej współpracy z koniem i opieki nad nim, jako partnerem nie narzędziem
 3.  szerzenie umiłowania koni
 4. pogłębianie wiedzy dotyczącej turystyki i ochrony przyrody
 1. Klub realizuje swoje zadania przez:
 1. organizowanie konnych imprez turystycznych, zawodów TREC PTTK, rajdów i wycieczek konnych
 2. szkolenia członków Klubu w zakresie prawidłowego i bezpiecznego uprawiania turystyki konnej ze szczególnym uwzględnieniem humanitarnych i partnerskich aspektów jeździectwa oraz ochrony przyrody
 3.  umożliwiania członkom Klubu zdobywania odznak kwalifikowanych

III. Członkowie prawa i obowiązki:

 1. członkowie dzielą się na:
 1. Zwyczajnych
 2. Honorowych
 1. Członkowie Klubu są zobowiązani do:
 1. przestrzegania statutu PTTK i Regulaminu Klubu oraz stosowania się do uchwał walnego Zebrania i Zarządu Klubu
 2. współdziałania w realizacji celów Klubu przez udział w organizowanych imprezach Klubu
 3. wykonywanie powierzonych zadań
 4. przestrzegania zasad koleżeństwa w stosunku do wszystkich członków Klubu
 5. opłacania składek członkowskich, jeśli takie zostaną ustalone przez Walne Zebrania
 1. Członek Klubu ma prawo do:
 1. biernego i czynnego udziału w wyborach do organów Klubu
 2. korzystania z wyposażenia Klubu przeznaczonego dla członków
 3. udziału we wszystkich imprezach organizowanych i popieranych przez Klub
 4. noszenia odznaki klubowej
 1. Przynależność do Klubu ustępuje na skutek:
 1. pisemnej rezygnacji
 2. wykluczenia z Klubu z powodu utraty członkowstwa w PTTK
 3. skreślenia z listy członków Klubu z powodu niegodnego zachowania

IV. Fundusze i majątek Klubu:

 1. Fundusz Klubu składa się z:
 1. składek członkowskich
 2. dotacji i darowizn
 1. Majątkiem i funduszami dysponuje Zarząd w ramach uchwalonego budżetu i wytycznych Walnego Zebrania
 2. Zobowiązania finansowe podpisywane są przez prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika
 3. Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym jest rok kalendarzowy

V. Organizacja Klubu

 1. Władzami Klubu są:
 1. Walne Zebranie
 2. Zarząd

VI. Walne Zebrania

 1. Walne Zebranie- najwyższą władzę Klubu zwołuje Zarząd
 1. sprawozdawcze- 1 raz w roku
 2. sprawozdawczo-wyborcze – co 2 lata
 1. O terminie Walnego Zebrania Zarząd Klubu zawiadamia członków co najmniej 14 dni przed terminem
 2. w Walnym Zebraniu uczestniczą wszyscy członkowie Klubu, jest ważne gdy uczestniczy w nim 50% członków Klubu uprawnionych do głosowania
 3. uchwały Walnego Zebrania zapadają większością głosów
 4. Kompetencje Walnego Zebrania:
 1. wybór Zarządu
 2. rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Zarządu
 3. uchwalanie zmian w regulaminie Klubu
 4. uchwalanie wysokości składek, wpisowego i innych świadczeń członków Klubu
 5. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Klubu

VII. Zarząd Klubu:

 1. W skład Zarządu wchodzi 5 osób:
 1. Prezes
 2. Wiceprezes
 3. Skarbnik
 4. 2 Członków
 1. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po wyborze
 2. Prezes wybierany jest ze składu Zarządu
 3. Kadencja Zarządu trwa do Walnego Zebrania sprawozdawczo-wyborczego, odbywanego po 2 latach od daty wyboru
 4. Mandat członka Zarządu wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadku:
 1. odwołania przez Walne Zebranie większością 2/3 głosów;
 2. zrzeczenia się mandatu;
 3. ustania członkostwa w Klubie
 1. Na wakujące miejsce członka Zarządu Walne Zebranie dokonuje wyboru      innego członka, który pełni swoją funkcję do zakończenia kadencji.  Do chwili podjęcia uchwały przez Walne Zebranie, wakujące miejsce członka Zarządu obsadza Zarząd w głosowaniu tajnym.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub wiceprezes Klubu. Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na pół roku. Posiedzeniom przewodniczy Prezes lub wiceprezes.
 3. Uchwały Zarządu są ważne, jeżeli zostały podjęte w obecności co najmniej 4 członków. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów przewodniczący ma głos decydujący.
 4. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół, który podpisują prezes lub wiceprezes
 5.  Do obowiązków i kompetencji Zarządu należy: vice prezes
 1. wykonywanie uchwał Zarządu Oddziału PTTK; vice prezes
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania; vice prezes
 3. wykonywania zadań regulaminowych Klubu;
 4. opracowywanie rocznych planów, sprawozdań z działalności Klubu;
 5.  zarządzanie funduszami Klubu w oparciu o wcześniejsze uchwały Zarządu;
 6. zarządzanie majątkiem przekazanym do dyspozycji Klubu przez Zarząd Oddziału;
 7. reprezentowanie Klubu na zewnątrz;
 8. zwoływanie Walnego Zebrania;
 9. przyjmowanie, prowadzenie ewidencji i skreślanie z listy członków Klubu;
 10. przygotowanie na Walne Zebranie planów, sprawozdań i wniosków;
 11.  wydawanie wewnętrznych instrukcji i komunikatów.
 1.  Korespondencję w imieniu Klubu podpisuje prezes i upoważniony członek Zarządu.

VIII.  Ordynacja wyborcza

 1.  Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej są tajne i bezpośrednie.
 2.   Zasady ustalania wyników wyborów są zgodne z Uchwałami ZG PTTK dotyczącymi wyborów do władz PTTK.

IX. Postanowienia końcowe

    1. Niniejszy Regulamin został przygotowany przez Zarząd Klubu i zatwierdzony     przez Walne Zebranie Klubu w dniu             r. oraz przez Zarząd Oddziału PTTK w Nowym Dworze Mazowieckim uchwałą nr  z dnia                  .

    2. Interpretacja Regulaminu należy do Walnego Zebrania oraz do Zarządu Klubu.

3. Rozwiązanie Klubu może nastąpić tylko na mocy uchwały Walnego Zebrania lub   decyzją Zarządu Oddziału.

Powrót do strony głównej